Regulamin sklepu internetowego www.optykalfa.pl

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.optykalfa.pl zwanym dalej „Regulaminem” , pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a) „Sprzedawca” – Pracownia Optyczna Andrzej Ryżko sp.k. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Traugutta 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 8221840636, REGON 711578036, email: optykalfa@gmail.com,

b) „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://optykalfa.pl/ oraz jej
podstronach,

c) “Sklep Stacjonarny” – sklep prowadzony przez Sprzedawcę w budynkach położonych w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Traugutta 32 oraz ul. Plac Stary Rynek 5

d) „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie
lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę,
która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

e) „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie,

f) „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba
fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową,

g) „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem optykalfa.pl/polityka-prywatnosci/

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, oraz tworzenia Konta Klienta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich.

§ 5

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7

Koszty wysyłki, zwrotu i reklamacji towarów do ponosi klient.

§ 8

8.1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

8.2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki

 

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

9.1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk w kształcie postaci znajdujący się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji (rejestracja Klienta przez e-mail) Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.

9.2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Opcjonalnie można wyrazić chęć otrzymywania faktur VAT, poprzez zaznaczenie właściwego pola. W tym przypadku w formularzu należy wypełnić odpowiednie pola.

9.3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

9.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu przycisku “Zarejestruj się”, do osoby/Klienta na podany adres e-mail zostaje automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Do wiadomości dołączane są także Regulamin oraz Polityka.

9.5. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny w link aktywacyjny jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

9.6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

9.7. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 9 ust. 2 powyżej, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień i zwrotów i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

12.1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

12.2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

12.3. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wysłać wiadomość mailową z opisem problemu na następujący adres e-mail: optykalfa@gmail.com lub zadzwonić pod następujący numer telefonu +48 25 740 97 77

§ 13

13.1. Prezentacja towaru zamieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie ma obowiązku zawrzeć umowę sprzedaży dotyczącą takiego towaru. 

13.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze, w tym informacje o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają koszty związane z zapakowaniem towaru, podatek VAT i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Ceny towarów są ważne w okresie, w którym są widoczne w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości sprzedawcy zawrzeć umowę sprzedaży z uzgodnieniem warunków w sposób indywidualny.

13.3. W celu złożenia zamówienia towaru kupujący wypełni formularz w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje: 

13.3.1. o zamawianym towarze (kupujący doda wybrany towar do koszyka internetowego interfejsu internetowego sklepu), 

13.3.2. o sposobie płatności za towar , o wybranym sposobie dostawy towaru oraz 

13.3.3 o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane łącznie dalej „zamówieniem“). 

13.4. Kupujący ma przed złożeniem zamówienia możliwość kontroli i zmiany danych podanych w zamówieniu, w tym możliwość stwierdzenia i poprawienia błędów popełnionych podczas podawania danych w zamówieniu. Kupujący składa zamówienie przez naciśnięcie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE“. Dane podane przez kupującego w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za poprawne. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia wyśle na adres e-mail podany przez kupującego w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”) wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 

13.5. Sprzedawca ma zawsze prawo w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, ceny towaru, przewidywanych kosztów dostawy) żądać od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie). 

13.6. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą i kupującym zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (akceptacją), które wysłał sprzedawca do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego. 

13.7. Kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Koszty kupującego wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (koszty korzystania z Internetu, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący. Koszty te nie różnią się od kosztów stosowanych zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się. 

V. Dostawa i płatności

§ 14

14.1. Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru uzgodnione w umowie sprzedaży może kupujący uiścić w jeden z następujących sposobów:

14.1.1. gotówkowo za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu

14.1.2. gotówkowo w sklepie stacjonarnym sprzedawcy

14.1.3. bezgotówkowo kartą płatniczą

14.1.4. bezgotówkowo za pośrednictwem bramki płatniczej PayPal

14.1.5. bezgotówkowo za pośrednictwem bramki płatniczej Przelewy24

§15

15.1. Kupujący razem z ceną za towar powinien zapłacić sprzedawcy uzgodnione w umowie sprzedaży koszty związane z dostawą towaru według wybranego sposobu dostawy. Przez cenę rozumie się także koszty związane z dostawą zamówionego towaru, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

15.2. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§16

W razie wyboru płatności za pobraniem kupujący powinien zapłacić cenę przy odbiorze towaru. W razie wyboru płatności bezgotówkowej oraz płatności za pośrednictwem internetowej sieci płatniczej kupujący powinien zapłacić cenę przy zawarciu umowy sprzedaży. Obowiązek kupującego zapłacić cenę w przypadku płatności bezgotówkowej jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedawcy.

§17

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§18

W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego zamówione towary pozostają gotowe do odbioru w wybranym Sklepie Stacjonarnym przez kolejne 30 dni od daty doręczenia Klientowi informacji, że zamówienie jest gotowe do odbioru. W przypadku, gdy odbiór zamówienia w tym terminie nie będzie możliwy, Klient i Sprzedawca mogą uzgodnić inny termin odbioru.

§19

Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

§20

Ewentualnych obniżek ceny towaru, których udzieli sprzedawca kupującemu, nie można wzajemnie kombinować.

§21

W przypadku oczywistego błędu technicznego, w kwestii podanej ceny produktów, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna. Jeżeli umowa sprzedaży została już zawarta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy kupna, właśnie z powodu nieprawidłowo określonej ceny.

 

VI. Karty Podarunkowe

§22

22.1. Karta Podarunkowa może zostać wymieniona na dowolną parę okularów lub akcesoria dostępne w sklepach stacjonarnych Optyk Alfa lub w sklepie internetowym www.optykalfa.pl

22.2. Karta Podarunkowa może być wykorzystana tylko jeden raz.

22.3. W przypadku, gdy wartość towaru jest wyższa od nominału Karty Podarunkowej, Klient jest zobowiązany do uregulowania różnicy.

22.4. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu różnicy, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.

22.5. Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

22.6. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży.

22.7. Zabrania się odsprzedaży Kart Podarunkowych osobom trzecim.

 

VII. Zwroty i reklamacje

§23

23.1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

23.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu lub w sklepie stacjonarnym).

23.3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

23.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

23.5 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania.

23.6. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, ponosi koszty zwrotu towaru, dotyczy to również przypadku, gdy towaru ze względu na jego charakter nie można odesłać w zwykły sposób pocztą. 

23.7. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

23.8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§24

24.1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

24.2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1, mailowo na następujący adres e-mail: optykalfa@gmail.com, telefonicznie pod następującym numerem telefonu: 25 740 97 77 lub w Sklepie Stacjonarnym.

24.3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

24.4. W przypadku, gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowe widzenie, Klient powinien przesłać Sprzedawcy reklamowane okulary wraz z soczewkami w celu weryfikacji ich zgodności z receptą. Jeżeli soczewki zostały wykonane zgodnie z receptą, Sprzedawca zaleca skontaktowanie się z optometrystą lub okulistą. Jeżeli Klient korzystał z badania okulistycznego w ramach usługi dostępnej w Sklepie stacjonarnym, zostanie przeprowadzone kolejne badanie w celu weryfikacji poprawności wystawionej recepty.

24.5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

VIII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§25

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§26

26.1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1, e-mailem na adres optykalfa@gmail.com lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

26.2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

26.2.1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

26.2.2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego
okresu wypowiedzenia.

 

IX. Zmiany regulaminu

§27

27.1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

27.1.1. wprowadzenia bądź anulowania przez Sprzedawcę usług i towarów związanych ze
Sklepem,

27.1.2. zmian sposobów oraz kosztów dostawy lub płatności,

27.1.3. modyfikacji ścieżki zakupowej,

27.1.4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień
Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

27.2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

27.3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 26 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

27.4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 

X. Postanowienia końcowe

§28

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§29

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie httpl://optykalfa.pl/regulamin